Disclaimer

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden

De door The ForexCouple verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden
geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
The ForexCouple streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren,
maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd
of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is.
De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging
worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.

De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website
bezocht kan worden, zijn niet door The ForexCouple ingericht en worden ook niet door TheForexCouple onderhouden.

The ForexCouple aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van
deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade
veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via
een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een
website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.
De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het
gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van The ForexCouple.